O co walczymy?

1.

Ocalmy przed wycięciem najstarsze, ponad 100-letnie drzewa

Wysyłam #RatujmySerceKarpat i podpisuję petycję

Co roku tysiące buków, jodeł i drzew innych gatunków przestaje dla nas oddychać. Stare drzewa Puszczy Karpackiej, których nie posadził człowiek, nie potrafią krzyczeć, dlatego giną w ciszy. Dlatego to Ty musisz zabrać głos. ROZWIŃ  ›

Podpisz się pod apelem: ratuj najstarsze, ponad stuletnie puszczańskie drzewa i wesprzyj nasze działania na rzecz powołania Turnickiego Parku Narodowego. Miej serce dla Puszczy Karpackiej i jej mieszkańców. Kto ocali ten ginący świat, jeśli nie Ty? ZWIŃ  ›

2.

Utwórzmy Turnicki Park Narodowy

Wysyłam #RatujmySerceKarpat i podpisuję petycję

Dla wielu roślin i zwierząt żyjących w Karpatach, każdy dzień stanowi walkę o przetrwanie. Dlatego domagamy się przyspieszenia prac nad utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego. Dziś zaledwie 3% jego planowanej powierzchni objęte jest ochroną rezerwatową. Na pozostałym terenie trwa rabunkowa gospodarka leśna, a pozyskanie drewna jest bardzo wysokie – około 65 tysięcy m3 rocznie. Oznacza to średnio 6 czterdziestotonowych ciężarówek dziennie! ROZWIŃ  ›

Dzięki utworzeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ze znacznie większego lasu, zajmującego prawie 30 tysięcy hektarów, pozyskuje się zaledwie 2 tysięcy m3 drewna rocznie. Podobne działania na terenie Karpat i utworzenie Turnickiego Parku Narodowego pozwolą nam na zachowanie szczególnie cennych, unikalnych przestrzeni leśnych. ZWIŃ  ›

3.

NIE dla polowań zbiorowych na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego

Wysyłam #RatujmySerceKarpat i podpisuję petycję

Polowania zbiorowe mają negatywny wpływ na zwierzęta chronione żyjące w Puszczy Karpackiej, takie jak wilk, niedźwiedź czy ryś. Zakłócają też równowagę całej przyrody. ROZWIŃ  ›

W nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w sezonie łowieckim 2014/2015 odbyło się aż 31 takich polowań, w tym 12 na obszarze Nadleśnictwa Bircza, w którego granicach znajduje się projektowany Turnicki Park Narodowy. Apelujemy o wprowadzenie całorocznego zakazu polowań zbiorowych na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego! ZWIŃ  ›

4.

Wzmocnijmy ochronę stref przypotokowych

Wysyłam #RatujmySerceKarpat i podpisuję petycję

Strefy przypotokowe są kluczowe dla przetrwania dziedzictwa przyrodniczego Karpat. Stanowią bowiem niezwykle ważny system mini-korytarzy ekologicznych. To tam przetrwały jedne z najstarszych drzewostanów, a w ich cieniu tętni życie Puszczy. Znajdziemy tam tysiące gatunków grzybów, porostów, mchów, roślin naczyniowych, owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. ROZWIŃ  ›

Postulujemy też zaprzestanie działań, które przekształcają naturalny bieg strumieni i potoków pod hasłem przeciwdziałania skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. W rzeczywistości ich głównym uzasadnieniem jest utrzymanie dróg leśnych, służących do wywozu drewna z lasu. Natomiast same prace prowadzone w terenie prowadzą do niszczenia dolin strumieni i potoków. ZWIŃ  ›

5.

Ocalmy ponad stuletnie drzewostany

Wysyłam #RatujmySerceKarpat i podpisuję petycję

Drzewostany ponad stuletnie to zalesione powierzchnie, na których drzewa w wieku ponad 100 lat stanowią co najmniej 10 procent masy. Takie obszary powinny zostać bezwzględnie wyłączone z pozyskania surowca i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych. W ten sposób zapewnimy ciągłość procesów naturalnych i ochronę starych drzew. Zapobiegniemy też niszczeniu lasu przez ciężki sprzęt, operujący również w okresie lęgowym. Ocalimy też miejsca gniazdowania rzadkich gatunków ptaków, takich jak orzeł przedni, orlik krzykliwy, sóweczka czy bocian czarny. ROZWIŃ  ›

Obecnie drzewostany ponad stuletnie stanowią aż 48 procent lasów na obszarze wszystkich 15 nadleśnictw w pasie od Beskidu Niskiego po Bieszczady i Pogórze Przemyskie. Domagamy się natychmiastowego wyłączenia ich z gospodarki leśnej, na wzór rozwiązań wprowadzonych w Puszczy Białowieskiej. ZWIŃ  ›

6.

Stwórzmy prawdziwe strefy bez dróg

Wysyłam #RatujmySerceKarpat i podpisuję petycję

Drogi leśne prowadzą prosto do degradacji środowiska przyrodniczego Karpat. Cel ich powstania jest tylko jeden – dotarcie do niedostępnych miejsc w lesie i sprawne wywiezienie cennego drewna. Budowa dróg otwiera też ludziom możliwość wędrowania po terenach zajętych do tej pory przez rzadkie gatunki zwierząt. W rezultacie są one narażane na niepokojenie przez prace leśne oraz obecność ludzi. ROZWIŃ  ›

Stworzenie stref bez dróg pozwoli zachować cechy dzikich ostoi. Wnioskujemy o wstrzymanie prac inwestycyjnych, związanych z budową i rekonstrukcją dróg leśnych – pod hasłem modernizacji starych dróg powstają nowe, i wprowadzenie nadzoru przyrodniczego i społecznego nad ich planowaniem. ZWIŃ  ›

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszą misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody.